Menderes Cad. Emre Apt. No: 253 K:1 D:4 Şirinyer -İzmir

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatılmış Onam Formu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ........... İzmir adresinde hizmet veren ve ……………….. Vergi Kimlik Numaralı Dr. Tahir Özgüder (bundan böyle “HEKİM” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmış olup, HEKİM, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermektedir. İşbu aydınlatma metni ilgili kanun kapsamında hazırlanmıştır.

1. KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bizimle paylaştığınız kimlik kategorisinde yer alan; adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız; iletişim kategorisinde yer alan; elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz ile Hekimlik mesleğinin ifası için gereken ve özel nitelikli bilgilerinizden olan kişisel sağlık verileriniz olarak adlandırılmaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

HEKİM ile olan hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, kayıt, iletişim, tanı, teşhis ve tedavi işlemleri ile sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için mevzuatta öngörülen veri işleme şartlarına uygun olarak HEKİM kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir. Bu doğrultuda; aşağıda detayları yazılı amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz depolanacak, işlenecek ve aktarılabilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen ve paylaşılması kanunen zorunlu bilgilerin paylaşılması,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Muayenehane ve bağlı olduğu ve/veya ona bağlı merkezlerin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Muayenehane Yönetimi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • İlaç temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma
 • Müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hizmetlerim karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA VE KİMLERE AKTARIYORUZ?

Kişisel verileriniz HEKİM tarafından, iş ilişkisinin devamı esnasında, birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ile kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, şirket çalışanları vb. hizmetleri sunan şirketlerle), sizlerin onayı dahilindeki sigorta firmalarınız başta olmak üzere anlaşmalı kurumlar, hastaneler ile hukuki ve mali işlerinin takibi ve yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi, Sağlık Sigorta İşlemleri ve Cerrahi Müdahalelerin Planlamaları amaçlarıyla kargo veya çift korumalı e-posta sistemleri aracılığıyla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile karşılıklı kabul edilen gizlilik politikaları çerçevesinde kişisel veriler paylaşılmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLİYOR?

Kişisel verileriniz HEKİM tarafından, iş ilişkisinin devamı esnasında, birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız firmalar ile üstün gizlilik prensipleri çerçevesinde paylaşılmaktadır. Bu kapsamda HEKİM özel nitelikli kişisel sağlık verilerinizin güvenliği için ilgili firmaların ve çalışanlarının erişimini kısıtlandırılmış olup, danışmanlık ve hizmet ilişkisinde bulunduğumuz bu firmanın ve/veya çalışanlarının ya da çalışanlarınızın özel sağlık verilerinize erişimi, hizmetlerinin gereklilikleri ile sınırlıdır

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR?

Tüzük uyarınca, ……………@………… adresine mail göndererek veya ..................................................... adresine posta yoluyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize erişme, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya sizinle ilgili işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etmeye, işleme faaliyetine itiraz etmeye, bir denetim makamına şikayette bulunmaya, otomatik yollarla veri işlenen durumlarda kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta almaya ve bu verileri kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın başka bir kontrolöre iletmeye, hatta teknik açıdan uygulanabilirlik mevcutsa doğrudan bir kontrolörden diğerine verilerinizi göndermeye (veri taşınabilirliği) hakkınız bulunmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. HEKİM, söz konusu talepleri değerlendirerek talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. HEKİM‘in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İşbu aydınlatma metninin ekinde yer alan bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.